• Levering door heel Nederland
 • persoonlijk & deskundig advies
 • Meer dan 20 jaar ervaring
 • Geen omkijken naar voorraden

Uw accountgegevens

Inloggen

Registreren

Klantinformatie

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Dedicated Distribution BV. (h.o.d.n. IJsExpress)

Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst die via de webshop van IJs-Express is overeengekomen of andere overeenkomst waarvan levering van goederen een element vormt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

  1.2 Toepasselijkheid van door koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door koper gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.

 1. Aanbiedingen/Orders
  2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

  2.2 Orders zijn voor verkoper eerst bindend, wanneer zij door verkoper schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij feitelijke uitvoering.

  2.3 Verkoper kan een redelijke minimum ordergrootte vaststellen.

 1. Prijzen
  3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW.

  3.2 Wanneer bij de totstandkoming van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de bestelling geldende prijscourant dan wel circulaire van verkoper.

  3.3 Indien de getoonde prijzen op de website verschilt met de geldende prijscourant dan wel circulaire van de verkoper, al dan niet veroorzaakt door technische problemen of foutieve invoer, zal verkoper koper hiervan op de hoogte stellen en staat het beide partijen vrij om de overeenkomst te ontbinden.

 1. BTW Registratienummer
  4.1 Partijen zijn over en weer verplicht aan elkaar hun correcte BTW registratienummer te verstrekken alsmede terstond mededeling te doen van enige wijziging daarvan.

  4.2 Ingeval koper de onder 4.1 genoemde verplichtingen niet nakomt, zal de koopprijs automatisch worden verhoogd met de BTW en andere bedragen voor zover verkoper die verschuldigd mocht zijn als gevolg van dit niet nakomen. Het eigendomsvoorbehoud van verkoper strekt zich ook tot deze betalingsverplichting uit.

  4.3 Onverminderd overige opschortings- en andere rechten heeft verkoper het recht om alle verdere leveringen op te schorten totdat koper volledig aan zijn onder 4.1 en 4.2 genoemde verplichtingen heeft voldaan.

  4.4 Ingeval verkoper de onder 4.1 genoemde verplichtingen niet nakomt, zal verkoper aan koper vergoeden de BTW en andere bedragen voor zover koper die verschuldigd mocht zijn als gevolg van dit niet nakomen.

 1. Prijsverhogingen
  5.1 Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, indien na een offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van grondstoffen of hulpmaterialen een verhoging ondergaan.

  5.2 Onder grondstoffen en hulpmateriaal worden in ieder geval verstaan: elektriciteit, goederen die verkoper van derden betrekt, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtkosten en assurantiepremies.

  5.3 Een prijsverhoging op grond van dit artikel van meer dan 5% geeft koper het recht de overeenkomst te beëindigen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, tot uiterlijk twee weken nadat verkoper hem van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

 1. Levering/levertermijnen
  6.1 De levering van de goederen geschiedt franco huis tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Levering franco huis betekent nimmer meer dan dat de vracht voor rekening van verkoper is tot aan de losplaats van koper.

  6.2 Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor de transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Koper moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen van de goederen en het laden van eventuele retourvrachten zal koper voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen om niet ter beschikking stellen. Koper zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen der af te leveren goederen kan worden aangevangen tot een minimum wordt beperkt. Verkoper is gerechtigd nadere specifieke logistieke voorwaarden te stellen.

  6.3 De enkele overschrijding van de overeengekomen levertermijn zal geen verzuim van verkoper opleveren. Koper zal in dat geval echter gerechtigd zijn te verlangen dat levering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens het bepaalde in artikel 13, koper gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. Koper heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is.

  6.4 Verkoper heeft te allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm te ontvangen.

  6.5 Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien verkoper daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

  6.6 Verkoper is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Reclame
  7.1 Indien de door verkoper geleverde goederen waarneembaar niet aan de overeenkomst beantwoorden, is koper gehouden terstond bij aflevering te reclameren en de gebreken te (doen) vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument. Reclames wegens andere gebreken dienen schriftelijk te geschieden en terstond nadat koper deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk twee weken na factuurdatum. Bij reclames dienen bewijsstukken, monsters, opgave van productienummers etc. meegezonden te worden.

  7.2 Bij gebreke van tijdige reclame verliest koper zijn aanspraken jegens verkoper en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Indien koper tijdig reclameert en aantoont dat de gebreken op moment van levering reeds bestonden, zal verkoper slechts verplicht zijn aan koper een vervangende partij ter beschikking te stellen. Naar eigen keuze van verkoper kan verkoper in plaats van het ter beschikking stellen van een vervangende partij aan koper het voor deze goederen reeds betaalde bedrag terugbetalen dan wel koper voor het voor deze goederen in rekening gebrachte bedrag crediteren.

  7.3 Telefonische reclames dienen binnen de termijn en op de wijze als vermeld in 7.1 schriftelijk te worden bevestigd.

  7.4 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door koper of derden.

 1. Betaling
  8.1 Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, vooraf plaats te vinden via één van de op de website beschikbaar gestelde betalingsmogelijkheden.

  8.2 Eventuele geschillen tussen koper en verkoper over kwaliteit of uit andere hoofde door koper ingediende reclames geven koper niet het recht de betaling te schorten.

  8.3 In geval van niet tijdige betaling is koper wettelijke rente verschuldigd en is hij gehouden tot vergoeding van alle door verkoper ter inning van openstaande rekeningen te maken buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het achterstallige bedrag vermeerderd met de eventueel verschuldigde rente, of, indien dit hoger is, een bedrag van EUR 700.

  8.4 Verkoper bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering van koper hij enige betaling toerekent.

 1. Risico/eigendomsvoorbehoud
  9.1 Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na levering over op koper.

  9.2 Alle door verkoper afgeleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat koper de koopprijs, alsmede enige andere vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW heeft voldaan. Koper heeft evenwel het recht de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij verkoper op enig moment schriftelijk te kennen geeft dat koper deze goederen terstond ter beschikking van verkoper moet stellen.

  9.3 Koper verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van verkoper een pandrecht te vestigen als bedoeld in artikel 3:239 BW op de uit de verkoop van de door verkoper geleverde goederen voortvloeiende vorderingen op derden.

 1. Zorgplicht
  Koper zal de geleverde goederen steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de goederen, dan wel de reputatie (van de merken) van verkoper zouden kunnen worden aangetast.
 1. Bonus
  Indien een bonus of enige andere kortingsregeling is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar indien koper al zijn verplichtingen jegens verkoper volledig en stipt is nagekomen.
 1. Aansprakelijkheid
  12.1 Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor schade, buitencontractuele aansprakelijkheid daaronder begrepen, is beperkt tot een bedrag van tweemaal de netto factuurwaarde van de niet, niet tijdig dan wel gebrekkig geleverde goederen. Onder netto factuurwaarde wordt hier verstaan het voor deze goederen in rekening gebrachte bedrag, minus emballage kosten, voor omzetbelasting en na aftrek van kortingen.

  12.2 Mocht de in artikel 12.1 vervatte beperking van de aansprakelijkheid van verkoper, of een beroep daarop, door de rechter niet worden aanvaard, dan is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot schade aan de eigendommen van koper en letselschade.

  12.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen omzetschade, winstderving en goodwill schade.

  12.4 Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met de door verkoper geleverde goederen of anderszins met de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst.

 1. Overmacht
  13.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming die de schuldenaar niet kan worden aangerekend als bedoeld in art. 6:75 BW. Mocht verkoper door overmacht niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichting te voldoen, dan zal verkoper gerechtigd zijn om, zonder tekort te schieten, de levering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachtstoestand zal zijn beëindigd.

  13.2 Mocht de overmachtstoestand langer dan een maand duren, dan zal zowel verkoper als koper gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.

  13.3 Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie verkoper een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van verkoper. Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van verkoper – onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt. Overmacht kan ook omstandigheden betreffen, die te wijten zijn aan het personeel van verkoper.

 1. Wederverkoop
  Koper is gerechtigd de door verkoper afgeleverde producten door te verkopen en door te leveren, mits ingeval van verkoop:
  a) deze producten in de originele en ongewijzigde voor de consument bestemde verpakking worden doorgeleverd;
  b) koper met diens afnemer, indien deze bedrijfsmatig handelt, bij wege van kettingbeding overeenkomt dat de onder sub a. genoemde verplichting eveneens bij eventuele verder doorlevering moet worden vervuld.
 2. Ontbinding
  15.1 Verkoper is gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan koper is verschuldigd, alle lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen, indien:
  a) koper achterstallig is met betaling van de koopprijs of van enig ander bedrag dat hij aan verkoper is verschuldigd;
  b) koper in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

  15.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering, die verkoper op koper heeft, terstond in haar geheel opeisbaar.

  15.3 Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van verkoper op volledige vergoeding van door hem geleden schade.

 1. Uniforme artikelcodering
  Met betrekking tot het symbool als bedoeld in de International Article Numbering Association (EAN) regeling, is verkoper nimmer aansprakelijk tenzij hij de voorschriften van de EAN niet heeft opgevolgd.
 1. Toepasselijk recht/Geschillen
  17.1 Op alle aanbiedingen, orders en overeenkomsten waarop deze inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op alle overeenkomsten die daarmee samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van de Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken (LUVI, ‘s-Gravenhage 1 juli 1964) en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG, Wenen 11 april 1980) zijn niet van toepassing.

  17.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, althans in Nederland.

 1. Verpakkings-/vervoersmaterialen
  Alle niet voor éénmalig gebruik bestemde verpakkings- en vervoersmaterialen zoals pallets, palletboxen en containers die koper bereiken, blijven eigendom van verkoper en dienen door koper op eerste verzoek ter beschikking van verkoper gesteld te worden. Zodra koper hiermee in gebreke blijft, is hij verplicht, onverminderd de overige rechten van verkoper, de vervangingswaarde van de betreffende zaken aan verkoper te vergoeden.
Informatie factuuradres